Õppekava

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise alusdokumendiks on                   lasteaia õppekava, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel

 

Koolivalmisuse hindamine ja lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted

Koolivalmiduse hindamine toimub põhiliselt kogu õppe– ja kasvatusprotsessi kestel, mil jälgitakse regulaarselt lapse vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Selgitatakse välja lapse arengu tase õppekavas sätestatud üldoskustes ning õppe– ja kasvatustegevuse valdkonnaoskustes.
Lapsi jälgitakse vabamängus, igapäevategevustes ja pedagoogi poolt suunatud tegevustes

Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mille eesmärgiks on koguda lapse töötulemuse näidiseid, mis annavad ülevaate lapse saavutustest ja arengust pikema perioodi jooksul
Lapse areng fikseeritakse kirjalikult kaks korda õppeaastas, sügisel ja kevadel. Saadud
tulemused lisatakse lapse arengumappi.
Lapse koolivalmiduse hindamisel saadud arengu tulemusi kirjeldatakse üldoskuste ning õppe–
ja kasvatustegevuse valdkondades lapse koolivalmiduse kaardil, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.
Lapse arengust antakse lapsevanematele tagasisidet arenguvestluse vormis. Arenguvestluse aluseks on lapse arengumapp.

  • Arenguvestlusel osalevad lapsevanemad ja rühma õpetajad. Vajadusel võtavad arenguvestlusest osa ka lasteaia logopeed, teised õpetajad ja/või õppealajuhataja.
  • Arenguvestlus on dialoog lapsevanema ja rühma õpetajate vahel, mille käigus annavadõpetajad ülevaate lapse arengust.
  • Õpetajate poolt antav tagasiside on ettepoole suunduv, seotud vastastikku aktsepteeritavateeesmärkidega.
  •  Lapsevanemale antav tagasiside algab ja lõpeb positiivselt. Probleemide esitamine on konkreetne ja toetub faktidele, mitte hinnangutele.
  • Arenguvestluse käigus tutvustatakse ja vajadusel täiendatakse Lapse arengukirjeldust (koolivalmiduse kaarti).
  • Arenguvestluse lõpus või hiljem kokkulepitud ajal kinnitavad õpetajad ja lapsevanemad oma allkirjadega Lapse arengukirjelduses (koolivalmiduse kaardil) esitatut.

Arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed.