Isikuandmete töötlemine

 

Delikaatsete isikuandmete töötlemine Tallinna Sõbrakese Lasteaias on registreeritud Andmekaitse Inspektsioonis (isikuandmete kaitse seaduse §27 alusel) delikaatsete isikuandmete töötlejana vastavalt 26.06.2009 kirjale nr 2.2-3/09/272a. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusega ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

 

Isikuandmete kaitse eest vastutav isik on lasteaia direktor.

 

Töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks on direktori ja töötajate vahel sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud.

 

Statistikat ja lasteaia tegevuse kokkuvõtteid avaldatakse  umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

 

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Sõbrakese Lasteaia dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.